10 Cóngcǐ jiù xiǎnmíng chū shuí shì shén de érnǚ , shuí shì móguǐ de érnǚ . fán bù xíng yì de , jiù bù shǔ shén . bú aì dìxiōng de yĕ shì rúcǐ .