2 Qīnaì de dìxiōng a , wǒmen xiànzaì shì shén de érnǚ , jiānglái rúhé , hái wèi xiǎnmíng . dàn wǒmen zhīdào zhǔ ruò xiǎnxiàn , wǒmen bìyào xiàng tā . yīnwei bì dé jiàn tāde zhēn tǐ .