24 Zūnshǒu shén mìnglìng de , jiù zhù zaì shén lǐmiàn . shén yĕ zhù zaì tā lǐmiàn . wǒmen suǒyǐ zhīdào shén zhù zaì wǒmen lǐmiàn , shì yīn tā suǒ cìgĕi wǒmen de Shènglíng .