12 Cónglái méiyǒu rén jiàn guō shén . wǒmen ruò bǐcǐ xiāng aì , shén jiù zhù zaì wǒmen lǐmiàn , aì tāde xīn zaì wǒmen lǐmiàn déyǐ wánquán le .