20 Rén ruò shuō , wǒ aì shén , què hèn tāde dìxiōng , jiù shì shuōhuǎng huà de . bú aì tā suǒ kànjian de dìxiōng , jiù bùnéng aì méiyǒu kànjian de shén . ( yǒu gǔ juàn zuò zĕn néng aì méiyǒu kànjian de shén ne ) .