3 Fán líng bú rèn Yēsū , jiù bú shì chūyú shén . zhè shì dí Jīdū zhĕ de líng . nǐmen cóng qián tīngjian tā yào lái . xiànzaì yǐjing zaì shìshang le .