10 Xìn shén érzi de , jiù yǒu zhè jiànzhèng zaì tā xīnli . bú xìn shén de , jiù shì jiāng shén dàng zuò shuōhuǎng de . yīn bú xìn shén wèi tā érzi zuò de jiànzhèng .