16 Rén ruò kànjian dìxiōng fàn le búzhìyú sǐ de zuì , jiù dàng wèi tā qíqiú , shén bì jiāng shēngmìng cìgĕi tā . yǒu zhìyú sǐ de zuì , wǒ bù shuō dāng wèi zhè zuì qíqiú .