5 Shuǐ shǒu biàn jùpà , gèrén āi qiú zìjǐ de shén . tāmen jiāng chuán shang de huò wù pāo zaì hǎi zhōng , wéi yào shǐ chuán qīng xiē . Yuēná yǐ xià dàodǐ cāng , tǎng wò chén shuì .