6 Chuán zhǔ dào Tānàli duì tā shuō , nǐ zhè chén shuì de rén nǎ , wèihé zhèyàng ne . qǐlai , qiúgào nǐde shén , huòzhĕ shén gùniàn wǒmen , shǐ wǒmen bù zhì mièwáng .