5 Yúshì Yuēná chū chéng , zuò zaì chéng de dōngbiān , zaì nàli wèi zìjǐ dā le yī zuò péng , zuò zaì péng de yīn xià , yào kàn kàn nà chéng jiūjìng rúhé .