6 Yēhéhuá shén ānpái yī kē bì má , shǐ qí fāshēng gāo guō Yuēná , yǐngér zhēgaì tāde tóu , jiù tā tuōlí kǔchǔ . Yuēná yīn zhè kē bì má dàdà xǐlè .