18 Wúlùn shénme rén wéibeì nǐde mìnglìng , bú tīng cóng nǐ suǒ fēnfu tāde yīqiè huà , jiù bì zhìsǐ tā . nǐ zhǐyào gāngqiáng zhuàng dǎn .