5 Nǐ píng shēng de rìzi , bì wú yī rén néng zaì nǐ miànqián shān lì de zhù . wǒ zĕnyàng yǔ Móxī tóng zaì , yĕ bì zhàoyàng yǔ nǐ tóng zaì . wǒ bì bú piĕ xià nǐ , yĕ bú diūqì nǐ .