1 Yēlùsǎlĕng wáng Yàduōníxǐdé tīngjian Yuēshūyà duó le Aì chéng , jìn xíng huǐmiè , zĕnyàng daì Yēlìgē hé Yēlìgē de wáng , yĕ zhàoyàng daì Aì chéng hé Aì chéng de wáng , yòu tīngjian Jībiàn de jūmín yǔ Yǐsèliè rén lì le hé yuē , zhù zaì tāmen zhōngjiān ,