28 Dàng rì , Yuēshūyà duó le Mǎjīdà , yòng dāo jī shā chéng zhōng de rén hé wáng . jiāng qízhōng yīqiè rénkǒu jìn xíng shā miè , méiyǒu liú xià yī gè . tā daì Mǎjīdà wáng , xiàng cóng qián daì Yēlìgē wáng yíyàng .