32 Yēhéhuá jiāng Lājí jiāo zaì Yǐsèliè rén de shǒu lǐ . dì èr tiān Yuēshūyà jiù duó le Lājí , yòng dāo jī shā le chéng zhōng de yīqiè rénkǒu , shì zhào tā xiàng Lìná yīqiè suǒ xíng de .