5 Yúshì wǔ gè Yàmólì wáng , jiù shì Yēlùsǎlĕng wáng , Xībǎilún wáng , Yémò wáng , Lājí wáng , Yījīlún wáng , dàjiā jùjí , shuaìlǐng tāmende zhòng jūn shàng qù , duì zhe Jībiàn ān yíng , gōngdǎ Jībiàn .