11 Yǐsèliè rén yòng dāo jī shā chéng zhōng de rénkǒu , jiāng tāmen jìn xíng shā miè . fán yǒu qìxī de méiyǒu liú xià yī gè . Yuēshūyà yòu yòng huǒ fùnshāo Xiàsuǒ .