6 Yēhéhuá duì Yuēshūyà shuō , nǐ búyào yīn tāmen jùpà . míngrì zhè shí , wǒ bìjiāng tāmen jiāofù Yǐsèliè rén quán rán shā le . nǐ yào kǎn duàn tāmen mǎ de tí jīn , yòng huǒ fùnshāo tāmende chēliàng .