8 Yēhéhuá jiāng tāmen jiāo zaì Yǐsèliè rén shǒu lǐ , Yǐsèliè rén jiù jī shā tāmen , zhuīgǎn tāmen dào Xīdùn dà chéng , dào Mǐsīlìfúmǎyīn , zhídào dōngbiān Mǐsībā de píngyuán , jiāng tāmen jī shā , méiyǒu liú xià yī gè .