2 Zhè èr wáng , yǒu zhù Xīshíbĕn , Yàmólìrén de wáng Xīhóng . tā suǒ guǎn zhī dì shì cóng Yànèn gǔ bian de Yàluoĕr hé gǔ zhōng de chéng , bìng Jīliè yī bàn , zhídào Yàmén rén de jìngjiè , Jabbok hé