5 Tā suǒ guǎn zhī dì shì Hēimén shān , Sajiā , Bāshān quán dì , zhídào Jīshùrén hé Mǎjiā rén de jìngjiè , bìng Jīliè yī bàn , zhídào Xīshíbĕn wáng Xīhóng de jìngjiè .