6 Zhè èr wáng shì Yēhéhuá púrén Móxī hé Yǐsèliè rén suǒ jī shā de . Yēhéhuá púrén Móxī jiāng tāmende dì cìgĕi Liúbiàn rén , Jiādé rén , hé Mǎnáxī bàn zhīpaì de rén wéi yè .