27 Bìng gǔ zhōng de Bǎiyàlán , Bǎinínglā , Shūgē , Sǎfèn , jiù shì Xīshíbĕn wáng Xīhóng guó zhōng de yú dì , yǐjí Yuēdànhé yǔ kàojìn Yuēdànhé de dì , zhídào Jīníliè hǎi de jí bian , dōu zaì Yuēdànhé dōng .