6 Shān dì de yīqiè jūmín , cóng Lìbānèn zhídào Mǐsīlìfúmǎyīn , jiù shì suǒyǒude Xīdùn rén , wǒ bì zaì Yǐsèliè rén miànqián gǎn chū tāmen qù . nǐ zhǐguǎn zhào wǒ suǒ fēnfu de , jiāng zhè dì niānjiū fēn gĕi Yǐsèliè rén wéi yè .