3 Tōng dào Yàkèlābāng pō de nánbiān , jiē lián dào Xún , shàng dào Jiādīsībāníyà de nánbiān , yòu guō Xīsīlún , shàng dào Yàdá Ěr , rǎo dào Jiǎjiā ,