7 Cóng Yàgē gǔ wǎng bĕi , shàng dàoDǐbì , zhí xiàng hé nánYàdōumíng pō duìmiàn de Jíjiǎ . yòu jiē lián dào Yǐnshìmaì quán , zhí tōng dào Yǐnluojié ,