1 Mǎnáxī shì Yūesè de zhǎngzǐ , tāde zhīpaì niānjiū suǒ dé zhī dì jì zaì xiàmiàn . zhìyú Mǎnáxī de zhǎngzǐ Jīliè zhī fù ( huò zuò zhǔ ) Machir , yīnwei shì yǒng shì jiù dé le Jīliè hé Bāshān .