14 Yūesè de zǐsūn duì Yuēshūyà shuō , Yēhéhuá dào rújīn jìrán cì fú yǔ wǒmen , wǒmen yĕ zú dà rén duō , nǐ wèishénme jǐn jiāng yī jiū yī duàn zhī dì fēn gĕi wǒmen wèi yè ne .