14 Cóng nàli wǎng xī , yòu zhuǎn xiàng nán , cóng Bǎihélún nán duìmiàn de shān , zhí dádào Yóudà rén de chéng Jīliè bā lì ( Jīliè bā lì jiù shì Jīliè Yélín ) . zhè shì xī jiè .