27 Zhuǎn xiàng rì chū zhī dì , dào bǎi dà gún , dádào xì bù lún wǎng bĕi dào yī gōng tā yī lè yù , dào bǎi yǐ mò hé ní yè , yĕ tōng dào jiā bù lè de zuǒbiān .