47 Dàn rén de dì jiè yuèguò yuán dé de dì jiè . yīnwei dàn rén shàng qù gōng qǔ lì shàn , yòng dāo jī shā chéng zhōng de rén , dé le nà chéng , zhù zaì qízhōng , yǐ tāmen xiān zǔ dàn de míng jiāng lì shàn gǎi míng wèi dàn .