51 Zhè jiù shì jìsī YǐlìYàsā hé nèn de érzi Yuēshūyà , bìng Yǐsèliè gè zhīpaì de zúzhǎng , zaì Shìluó huì mù ménkǒu , Yēhéhuá miànqián , niānjiū suǒ fēn de dì yè . zhèyàng , tāmen bǎ dì fēn wán le .