5 Ruò shì bào xuè chóu de zhuī le tā lái , zhǎnglǎo bùkĕ jiāng tā jiāo zaì bào xuè chóu de shǒu lǐ . yīnwei tā shì sù wú chóuhèn , wú xīn shā le rén de .