9 Zhè dōu shì wèi Yǐsèliè zhòngrén hé zaì tāmen zhōngjiān jìjū de waìrén suǒ fēn déng de dì yì , shǐ wù shārén de dōu kĕyǐ taó dào nàli , bù sǐ zaì bào xuè chóurén de shǒu zhōng , dĕng tā zhàn zaì huì zhòng miànqián tīng shĕnpàn .