25 Yòu cóng Mǎnáxī bàn zhīpaì de dì yè zhōng gĕi le tāmen Tānà hé shǔ chéng de jiāo yĕ , Jiātè lín mén hé shǔ chéng de jiāo yĕ , gōng liǎng zuò chéng .