32 Yòu cóng Náfútālì zhīpaì de dì yè zhōng jiāng Jiālìlì de Jīdīsī , jiù shì wù shārén de taó chéng hé shǔ chéng de jiāo yĕ , gĕi le tāmen . yòu gĕi tāmen hā mò Duōĕr hé shǔ chéng de jiāo yĕ , jiā Ěr tǎn hé shǔ chéng de jiāo yĕ , gōng sān zuò chéng .