We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
4 Wèi Gēxiá zú niānjiū , Lìwèi rén de jìsī , Yàlún de zǐsūn , cóng Yóudà zhīpaì , Xīmiǎn zhīpaì , Biànyǎmǐn zhīpaì de dì yè zhōng , àn jiū dé le shí sān zuò chéng .