6 Géshùn de zǐsūn , cóng Yǐsàjiā zhīpaì , Yàshè zhīpaì , Náfútālì zhīpaì , zhù Bāshān de Mǎnáxī bàn zhīpaì de dì yè zhōng , àn jiū dé le shí sān zuò chéng .