9 Cóng Yóudà zhīpaì , Xīmiǎn zhīpaì de dì yè zhōng , jiāng yǐXiàsuǒ jì de chéng gĕi le Lìwèi zhīpaì Gēxiá zōngzú Yàlún de zǐsūn . yīnwei gĕi tāmen niān chū tóu yī jiū ,