31 Jìsī YǐlìYàsā de érzi Fēiníhā duì Liúbiàn rén , Jiādé rén , Mǎnáxī rén shuō , jīnrì wǒmen zhīdào Yēhéhuá zaì wǒmen zhōngjiān , yīnwei nǐmen méiyǒu xiàng tā fàn le zhè zuì . xiànzaì nǐmen jiù Yǐsèliè rén tuōlí Yēhéhuá de shǒu le .