15 Yēhéhuá nǐmen shén suǒ yīngxǔ de yīqiè fúqi zĕnyàng líndào nǐmen shēnshang , Yēhéhuá yĕ bì zhàoyàng shǐ gèyàng huòhuàn líndào nǐmen shēnshang , zhídào bǎ nǐmen cóng Yēhéhuá nǐmen shén suǒ cì de zhè mĕi dì shàng chúmiĕ .