2 Jiù bǎ Yǐsèliè zhòngrén de zhǎnglǎo , zúzhǎng , shĕnpàn guān , bìng guān zhǎng dōu zhào le lái , duì tāmen shuō , wǒ niánjì yǐjing lǎomaì .