1 Yuēshūyà jiāng Yǐsèliè de zhòng zhīpaì jùjí zaì Shìjiàn , zhào le Yǐsèliè de zhǎnglǎo , zúzhǎng , shĕnpàn guān , bìng guān zhǎng lái , tāmen jiù zhàn zaì shén miànqián .