15 Ruò shì nǐmen yǐ shìfèng Yēhéhuá wèi bù hǎo , jīnrì jiù kĕyǐ xuǎnzé suǒ yào shìfèng de , shì nǐmen lièzǔ zaì dà hé nàbiān suǒ shìfèng de shén ne . shì nǐmen suǒ zhù zhè dì de Yàmólìrén de shén ne . zhìyú wǒ hé wǒ jiā , wǒmen bìdéng shìfèng Yēhéhuá .