18 Yēhéhuá yòu bǎ zhù cǐ dì de Yàmólìrén dōu cóng wǒmen miànqián gǎn chū qù . suǒyǐ , wǒmen bì shìfèng Yēhéhuá , yīnwei tā shì wǒmen de shén .