22 Yuēshūyà duì bǎixìng shuō , nǐmen xuǎn déng Yēhéhuá , yào shìfèng tā , nǐmen zìjǐ zuò jiànzhèng ba . tāmen shuō , wǒmen yuànyì zuò jiànzhèng .