26 Yuēshūyà jiāng zhèxie huà dōu xiĕ zaì shén de lǜfǎ shū shàng , yòu jiāng yī kuaì dà shítou lì zaì xiàngshù xià Yēhéhuá de shèng suǒ pángbiān .