31 Yuēshūyà zaì shì hé Yuēshūyà sǐ hòu , nàxiē zhīdào Yēhéhuá wèi Yǐsèliè rén suǒ xíng zhū shì de zhǎnglǎo hái zaì de shíhou , Yǐsèliè rén shìfèng Yēhéhuá .